နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးစီးပွား၊ ဒေသနှင့် ဒေသနေပြည်သူများ၏ လူမှုအကျိုးစီးပွားများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမြင့်မားစေရန် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ကျရာအခန်းကဏ္ဍမှ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်