ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သဟဇာဖြစ်ရေးဆီ ဦးတည်ကြမည် မြန်မာပြည်