မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းသောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများ