လမ်း၊ တံတားများတိုးပွားမှုကြောင့် လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) (၂)