ဆောင်းခိုငှက်တို့ဝင်ရောက်ချိန် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်လို