တက္ကသိုလ်နေ့သင်တန်းများ (၆-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်