သတိပြုကာကွယ် အသက်(၁၈) နှစ်အောက်ကလေးများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအန္တရာယ်