အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ဝက် ဘွဲ့ကြိုပုံမှန်သင်တန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်