တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များတွင် နေ့သင်တန်းများအားလုံး စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ကြေညာ

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန