ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ယနေ့ အဖွင့်ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

11,500

2

23,000

MTSH

10:00

3,800

1200

4,560,000

MCB

-

-

-

-

FPB

10:00

22,500

137

3,082,500

TMH

10:00

2,900

2

5,800

 

FMI- First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH- Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB- Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB- First Private Bank Ltd.

TMH- TMH Telecom Public Co.Ltd.

(Source - Yangon Stock Exchange)