ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအများဆုံး (၁၀) နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုတန်ဖိုး(၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန် (၃၁)ရက်နေ့ထိ စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တန်ဖိုး)

၁၁