ဖက်စပ်အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမည့် ပြည်တွင်းအထွေထွေအာမခံ ကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားအထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီများ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်

၁ သြဂုတ်

 

2