မြန်မြန်တင်ဒါခေါ်၊ မြန်မြန်တူး၊ မြန်မြန်ရှာ၊ မြန်မြန်ထုတ်