မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကြေညာချက် (၄/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်