မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

11,000

1:00

11,500

1,373

15,452,000

MTSH

10:00

3,850

1:00

3,800

7,138

27,167,300

MCB

10:00

8,100

1:00

8,100

4

32,400

FPB

11:00

22,500

1:00

22,500

542

12,195,000

TMH

10:00

2,900

1:00

2,900

854

2,391,400

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

(Source - Yangon Stock Exchange)