မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

11:30

11,500

1:00

11,500

2,618

30,107,000

MTSH

11:30

4,000

1:00

3,950

2,050

8,170,050

MCB

11:30

8,400

1:00

8,400

79

663,600

FPB

11:30

23,500

1:00

23,500

47

1,104,500

TMH

11:30

3,000

1:00

3,000

2,500

7,500,000

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )