ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး)