ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အတွက် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း ရှယ်ယာ အဖွင့်ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

FMI

10:00

11000

200

2,200,000

MTSH

10:00

3350

2825

9,463,750

MCB

10:00

0

0

0

FPB

10:00

0

0

0

TMH

10:00

0

0

0

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )