ဒီဇင်ဘာလ လပတ်အတွက် မြစ်ရေအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်များ