စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး-GDP (ပုံမှန်ဈေးနှုန်း)

1