စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး - GDP (နှစ်အလိုက်ဈေးနှုန်း)

11