မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတွင် (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၃၈) နေရာအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူများအား ရေးဖြေစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည်