မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ ()နှစ်စီမံကိန်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ထွက်ရှိရန်ဆောင်ရွက်နေ