ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လသာမြို့နယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ သံဈေးတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား

articles_advs

၂၀.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ဝ၆ ဝ၅ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လသာမြို့နယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ သံဈေးတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် Level 1 ယာဉ်အုပ်စုများ ထွက်ခွာငြိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။

Update

၀၆ ၁၉ အချိန်တွင် level 2 ယာဉ်အုပ်စုများထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။

Update

၀၆ ၂၆ အချိန်တွင် level 3 ယာဉ်အုပ်စုများထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ဓာတ်လှေကားအတွင်းနှင့် (၁၀)လွှာတွင် လူများပိတ်မိနေကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအထူးအဖွဲ့မှ ကယ်ဆယ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

၀၇ ၃၀ အချိန်တွင် level 4 ယာဉ်အုပ်စုများထွက်ခွာပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ လက်ရှိအချိန်တွင် လူဦးရေ(၂၁)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

၀၇ ၄၅ အချိန်တွင် level 5 ယာဉ်အုပ်စုများထွက်ခွာလျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၇ ၅၀) အချိန်တွင် လူဦးရေ(၄)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၂၅)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၈ ၀၀)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၁၂)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၃၇)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

(၀၈ ၃၀) အချိန် မီးထိန်းပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၈ ၃၀)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၂)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၃၉)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၈ ၃၄)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၄)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၄၃)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၈ ၄၆)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၉)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၅၂)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၈ ၄၇)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၈)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၆၀)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၈ ၅၂)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၅)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၆၅)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၈ ၅၅)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၇)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၇၂)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၈ ၅၈)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၁)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၇၃)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၉ ၀၀)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၄)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၇၇)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ (၀၉ ၀၆)အချိန်တွင် လူဦးရေ(၅)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထား စုစုပေါင်း (၈၂)ဦး ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Update

(၀၉ ၁၀) အချိန် မီးငြိမ်းပါသည်။

 

Ref; Myanmar Fire Services Department