မြန်မာ့ရေနံနင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း နင့် ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိုုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရိသော PC Myanmar (Hong Kong) Limited သည် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် အမတ် M-12 တွင် 3D Marine Seismic Data Acquisition လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်း ရေကြောင်းသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်