ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မမှိတ်မသုန်ကာကွယ်သွားမယ်