ဘဏ်များ ပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်လည်ပတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ