ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးဘွဲ့(B.ED) စာပေးစာယူ (၂)နှစ်သင်တန်းခေါ်ယူ
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ B.Ed ပညာရေးဘွဲ့ စာပေးစာယူ (၂) နှစ်သင်တန်းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီ