မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Digital Marketing လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Influencer Marketing လုပ်ငန်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ် Expression of Interest (EOI ) ခေါ်ယူခြင်း

articles_advs

မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Digital Marketing လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Influencer Marketing လုပ်ငန်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ် Expression of Interest (EOI ) ခေါ်ယူခြင်း

1